P-däck, skötsel

Fastigheterna på Enbacken har sina parkeringsplatser på parkeringsdäcket. Det har under de senaste åren renoverats grundligt och försetts med nya, automatiska portar.

Tiden som porten står öppen är inställd på maximala 240 sekunder. Tiden räknas från ögonblicket när strålen, som övervakar att inget finns under porten när den skall stängas, bryts av en bil eller gående som passerar porten. Det här innebär att porten är öppen i 240 sekunder efter det att ni lämnat garaget, om ni inte själv stänger porten med hjälp av fjärrkontroll eller knapp på utsidan.

Försök att begränsa antalet öppningar. Fler öppningar leder till dyrare underhåll och service. Torsionsfjädern, för balansering av port, är anpassad för 70 000 öppningar.

TÄNK PÅ:

  1. att inte passera portöppningen, om porten är i rörelse. Titta på porten innan du kör ut. Tryck hellre en gång extra på ”upp” knappen om du är osäker.
  2. att stänga porten, när du lämnar garaget. Det minskar risken för att någon obehörig eller något barn smiter in under de 240 sekunderna. Området utanför porten definieras som allmännyttig, därför ska öppning och stängning av porten vara under uppsyn.

Ansvarig - Styrelsen ansvarar för att en person inom styrelsen är ansvarig för P-däckets underhåll och drift. Det innebär även att ansvara för att skötselanvisningen är aktuell.

Loggbok - I loggboken noteras alla händelser, som berör P-däcket. Ansvarig för dagboken är P-däckansvarig. I loggboken skall även noteras vem som är P-däckansvarig och under vilken tidsperiod.

Nycklar och handsändare - Det är P-däckansvarig som ansvarar för anskaffning av garagets extranycklar. Nya nycklar som är det samma för både nedre och övre plan kan enbart beställas från Vallentuna lås av behörig person inom styrelsen. Enligt anläggningsbeslutet är föreningen inte ansvarig för förvaltning av handsändare. Avseende handsändare är det rekommenderat att P-däck ansvarig på frivillig basis är kontaktperson gentemot Assa Abloy Entrance system. Handsändare måste kodas av Assa Abloys Entrance systems tekniker vid portens styrdon. Alla nya nycklar och handsändare betalas av fastighetsägaren.

Golv - Golven är belagda med gjutasfalt. För att skydda golvet bör inte bensin, diesel, olja eller avfettningsmedel tillåtas rinna ut på golvet. Händer det, måste det omgående torkas upp. Fastighetsägaren bör också skicka ett meddela till styrelsen, om det som inträffat, så att ansvarig kan föra in händelsen i loggboken och göra en bedömning om någon extra åtgärd behöver göras.

Garagets golv skall vid vår- och höststädning spolas rent (ej med högtryck utan med vatten i riklig mängd) och besiktigas med avseende på skador, som kan behöva åtgärdas. Kontroll skall även ske av hålkäl mot vägg och pelare. P-däckansvarig genomför besiktning och noterar skador i dagboken. Skador i asfalten skall åtgärdas av asfaltentreprenör.

Finns det fordon som läcker är fastighetsägaren ansvarig att lägga en skyddande plast som tar hand om läckaget. Sker ingen åtgärd så är fastighetsägaren skyldig att betala styrelsens kostnader för reparationen.

Portar - Notera portarnas serienummer i loggboken. De behövs vid service och reparation.

Även portarna skall vid vår- och höststädning göras rena och besiktigas med avseende på skador, som kan behöva åtgärdas. P-däckansvarig genomför besiktning och noterar skador i dagboken. Reparation av portarna görs av leverantören, Assa Abloy Entrance omgående eller i samband med det årliga underhållet. P-däck ansvarig avgör hur angeläget det är att reparera skadan.

Inträffar en skada på porten t.ex. genom att någon råkar köra på den, så skall det omgående meddelas styrelsen, så att behörig reparatör kan komma och laga skadan.

Portarna skall vartannat år, eller så ofta som lagen kräver, besiktigas av behörigt företag. Det är P-däckansvarig som begär besiktning.

Det är även P-däckansvarig, som ansvarar för att portarna underhålls, får service varje år utav Assa Abloy Entrance system eller av annat företag, som är auktoriserad att göra service på portarna.

Portarna skall kontrolleras varje månad, vara annan månad och var sjätte månad. Vad som görs när framgår av portarnas användarmanual, sid 8 och 9. Övriga kontroller och underhåll görs av utbildad servicepersonal.

Betongväggar - Väggarna skall varje vår kontrolleras med avseende på skador, t.ex. sprickor. Finns nya sprickor skall dessa besiktigas och bedömas av fackman, då sprickor identifierades vid reparation av garaget hösten 2008. Om nya skador uppkommer kan det tyda på att väggarna måste förstärkas.

Även väggarna invändigt, upp till 0,5 m höjd, bör spolas rena vid vår och höststädning.

Tak och stuprännor - Tak och takkonstruktion besiktigas vid vårstädning med avseende på eventuella skador. Skador åtgärdas. Stuprännor rengöras vid höststädning.

Väggar övre plan - Kontrolleras vid vårstädning med avseende på skador och behov av målning.

Belysning, elektricitet - Materialansvarig ansvarar för det elektriska i garagets inklusive byte av lysrör.

Bilagor - Manualer och instruktionsböcker för portar och golv, som finns i pärm ”P-däck”, som P-däckansvarig förvarar och ansvarar för.

Vill ni veta mer eller har några frågor är ni välkomna att kontakta föreningens vice ordförande, vice@lysmasken.nu, eller någon annan inom styrelsen.

Tillbaks