Bygglov inför förändring

Färgbyte - Enligt Plan- och bygglagen 9 kap 5§ ”För en- och två-bostadshus inom ett område med detaljplan krävs det inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär”.

Med hänsyn till att byggnaderna utgörs av grupphusbebyggelse gör man bedömningen att omfärgning av fasad inom samma färgskala inte är bygglovspliktig.

Byte av takbeläggning och/eller takfärg - Byte av taktäckningsmaterial är lovpliktigt då det påverkar såväl byggnadens som områdets karaktär, likaså krävs bygglov om man vill byta till en färg som avviker från befintlig färgskala. För byte av takplåt i en färg i befintlig färgskala krävs inget bygglov. Att byta färg på förrådstaket är tillåtet utan bygglov. Bygglov ansöks om hos stadsbyggnadskontoret på Täby kommun.

Tillbyggnader - Enligt Plan- och bygglagen (PBL) krävs bygglov bl a för att göra tillbyggnader, eller för att göra andra ändringar som avsevärt påverkar en byggnads yttre utseende. Varje fastighetsägare ansvarar för att de arbeten som utförs på det egna huset har rätt tillstånd.

Tillbaks