STADGAR för Lysmasken samfällighetsförening

Stadgarna nedan är en direkt avskrift av stadgarna antagna av föreningsstämman 2011-10-24

Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (L1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, SFL. Föreningen registrerades vid länsstyrelsen i Stockholms län 1978-02-22.

Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla om inte annat framgår av dessa stadgar.

§1 Firma

Föreningens firma är Lysmasken samfällighetsförening.

§2 Samfälligheten

Föreningen förvaltar Lysmasken ga:1.

Samfälligheten tillkom genom anläggningsbeslut 1977-11-01 (dnr235/77).

§3 Grunderna för förvaltningen

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

Föreningen förvaltar anläggningssamfällighet avseende ledningar, garage, ytterbelysning, grönytor, lekplatser med utrustning, förbindelseleder inkl. ytparkering, centralantenn.

§ 4 Medlem

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under § 2.

Förvaltningen ska ske fackmannamässigt med hänsyn till medlemmarnas gemensamma bästa.

STYRELSE

§ 5 Styrelsens säte

För föreningen ska finnas en styrelse med säte i Täby kommun.

§ 6 Styrelsens sammansättning och val

Styrelsen ska bestå av minst tre (3) och högst fem (5) ledamöter och två (2) suppleanter.

Styrelsen utses vid ordinarie föreningsstämma för tiden mellan två ordinarie stämmor. Stämman utser ordförande bland föreslagna kandidater samt övriga styrelseledamöter och suppleanter. Styrelsen fördelar övriga befattningar inom sig.

§7 Styrelsens uppdrag

Styrelsen ska

­ Förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar

­ Föra redovisning över föreningens räkenskaper

­ Föra förteckning över ingående fastigheter och ägare

­ Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi

­ Fullgöra vad lagen föreskriver i övrigt om styrelsens hantering av föreningens angelägenheter.

§ 8 Styrelsemöte

Ledamöterna ska kallas till styrelsemöte senast en vecka före sammanträdet. Kallelsen ska innehålla dagordning med uppgift om vilka ärenden som ska behandlas vid mötet. Suppleanter ska samtidigt underrättas om mötet och dagordningen.

Ledamot som ar förhindrad att närvara vid ett möte ska genast meddela detta till ordföranden, som omedelbart ska kalla en suppleant i ledamotens ställe.

Suppleant som inte tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid mötet, men har inte rösträtt.

§ 9 Styrelsens beslutsförhet

Styrelsen ar beslutsför när kallelse har skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Om samtliga ledamöter är närvarande är styrelsen beslutsför, oavsett när kallelse skett.

Ett ärende som inte angivits i kallelsen får avgöras om två tredjedelar av ledamöterna är närvarande och de är eniga om beslutet.

Som beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden.

Den som deltagit i avgörandet av ett ärende har rätt att reservera sig mot beslutet. En sådan reservation ska anmälas före sammanträdets slut.

§ 10 Beslut utan möte

Brådskande ärenden får avgöras utan möte. Ordföranden ska efterfråga samtliga ledamöters ståndpunkt. Beslutet upptas i protokoll vid det näst följande styrelsemötet, där det tydligt ska anges att beslutet fattats utan möte.

§ 11 Protokoll vid styrelsemöte

Protokoll vid styrelsemöte ska ange

­ Datum för mötet och deltagande ledamöter och suppleanter

­ Kort beskrivning av de ärenden som behandlats vid mötet

­ Styrelsens beslut med eventuella reservationer

Protokollet ska justeras av ordföranden eller annan ledamot som lett mötet i ordförandens frånvaro.

Föreningens EKONOMI

§ 12 Budget

Styrelsen har ett ansvar gentemot medlemmarna att föreningens medel används ansvarsfullt och långsiktigt i enlighet med grunderna för förvaltningen av samfälligheten som de anges i §2 så att samfällighetsavgiften kan hållas på en nivå som samfällighetens storlek och omfattning motiverar.

För detta ska styrelsen vara skyldig att upprätta en detaljerad budget för kommande räkenskapsår, samt översiktlig långtidsbudget där hänsyn tas till förväntade större investerings- eller renoveringsbehov för den kommande fem-, tio och tjugofemårsperioden.

§ 13 Fond for underhåll och förnyelse av samfällighetens gemensamma anläggningar

Medel ska avsättas till en fond for underhåll och förnyelse av samfällighetens gemensamma anläggningar.

Styrelsen ska upprättad en underhålls- och förnyelseplan för samfällighetens gemensamma anläggningar. Planen ska tillsammans med långtidsbudgeten ligga till grund for beslut om avsättning till fonden. Styrelsen ska redovisa fondens långsiktiga likviditet i Långtidsbudgeten.

§ 14 Revision

På ordinarie föreningsstämma ska medlemmarna utse en (1) revisor och en (1) suppleant för granskning av styrelsens förvaltning. Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 15 Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 september - 31 augusti.

§ 16 Ersättning till styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och för andra uppdrag

Ersättning till styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och för andra uppdrag anpassas till befattningens arbetsbörda och deltagande i styrelsearbetet och fastställs av föreningsstämma.

FÖRENINGSSTÄMMA

§ 17 Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma ska hållas en gång om året i oktober månad. Styrelsen bestämmer tid och plats för stämman.

Före ordinarie stämma ska förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade

räkenskapsperioden, budget för kommande räkenskapsår samt långtidsbudget finnas tillgängliga för granskning frän det att kallelse skett.

Om stämman ska godkänna uttaxering, ska styrelsen i samband med kallelse till stämman informera medlemmarna om det belopp som ska uttaxeras och när betalning ska ske.

§ 18 Kallelse till föreningsstämma

Styrelsen utfärdar kallelse till stämma genom skriftligt meddelande.

Kallelse ska ske senast två veckor före stämman.

I kallelsen ska anges vilka ärenden som ska behandlas på stämman och hur de handlingar som anges i § 17 finns tillgängliga.

§ 19 Motioner

Medlem kan väcka förslag rörande föreningens verksamhet genom motion. En motion som ska behandlas på ordinarie stämma ska vara styrelsen tillhanda senast under augusti månad.

Styrelsen ska bereda inkomna motioner och hålla dem tillgängliga for medlemmarna på samma sätt som de handlingar som anges i § 17.

§ 20 Dagordning vid ordinarie stamma

Följande ärenden ska behandlas vid ordinarie stämma

1. Val av ordförande for stämman

2. Val av sekreterare for stämman

3. Val av två justeringsmän

4. Styrelsens och revisorernas berättelser

5. Ansvarsfrihet för styrelsen

6. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

7. Ersättning till styrelsen och revisorerna

8. Styrelsens förslag till budget for kommande räkenskapsår och debiteringslängd

9. Val av styrelseordförande och styrelse

10. Val av revisorer

11. Val av valberedning

12. Övriga frågor

13. Meddelande om hur stämmoprotokollet finns tillgängligt

§ 21 Stämmobeslut

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

I fråga om omröstning gäller bestämmelserna i 48, 49, 51 och 52 §§ SFL.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

Nar beslut fattas genom omröstning ska sådana omständigheter som har betydelse for bedömandet av valresultatet såsom uppgift om rostrött och ombud antecknas till protokollet.

§ 22 Protokoll vid föreningsstämma

Stämmoprotokollet ska justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt for medlemmarna.

KOMMUNIKATION

§ 23 Form för kallelser och information

Kallelser och information ska ske genom skriftligt meddelande. Meddelandet får vara elektroniskt.

Enskilda medlemmar kan begära att få kallelser och information på annat satt.

Handlingar som anges i § 17 får hållas tillgängliga elektroniskt.

§ 24 Kontaktuppgifter till medlemmar

Medlemmarna bör lämna kontaktuppgifter för elektroniska meddelanden till styrelsen. Att inte lämna kontaktuppgifter innebar risk att gå miste om information och kallelser, vilka ändå ska anses ha skett i behörig ordning.

Om medlem överlåter fastighet, bör denne före tillträdesdagen informera styrelsens kassör om överlåtelsen och lämna uppgifter om köparen.