Hur lägga motioner

Mall för motioner Lysmaskens samfällighetsförening.

Nedan är förslag på hur en motion till stämma för Lysmaskens samfällighetsförenings kan struktureras. Motioner skickas till styrelsen@lysmasken.nu, För ordinarie stämma ska motioner vara styrelsen tillhanda senast 31 augusti.

Rubrik

Kort rubrik på motionen.


Bakgrund

Här ska bakomliggande skäl till motionen kortfattat beskrivas. Det kan vara historik, statistiska fakta eller enbart medlemmens uppfattning i en fråga.


Förslag

Kortfattad beskrivning av förslaget. Beskrivningen kan innehålla en analys av de fakta som beskrivits i ”Bakgrund”. Den bör alltid innehålla vilken målsättning man hoppas nå med motionen och kan med fördel delas upp i tydliga att-satser. Vissa förslag måste också tydligt beskriva när i tiden förslaget ska gälla.


Konsekvenser

Under denna rubrik ska konsekvenser som motionen får för dem som berörs (styrelsen, organisation, medlemmar etc.) på ett noggrant sätt beskrivas. Såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska konsekvenser på kort och lång sikt om motionen bifalles ska beskrivs. Man kan även beskriva vilka konsekvenserna kan bli om stämman avslår motionen.


Yrkande

Varje motion måste avslutas med ett eller flera yrkanden. Yrkandet ska vara formulerat så att det tydligt framgår vad stämman har att ta ställning till, d.v.s. vad stämman ska rösta för eller emot.

Exempel:

”Med anledning av vad som ovan beskrivits yrkar jag på att stämman beslutar att fälla trädet”


Motionär

Namnen på den eller de som skrivit motionen


Motionen delas ut i samband med kallelsen till stämman. stämman erbjuds motionären att presentera motionen, därefter följer ev. diskussion och omröstning och slutligen beslut.