Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls varje år i oktober. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 augusti (se mall startsida).

Varje fastighet har en röst vid föreningsstämman. Vid förhinder kan fastighetsägare lämna fullmakt till någon annan att rösta i deras ställe vid stämman. Ett ombud får bara företräda en annan fastighet vid stämman. För att underlätta för medlemmarna och för att undvika oklarheter har en mall för fullmakt tagits fram. Använd gärna denna om du vill att någon annan för din talan vid stämman.

Den som vill ta del av stämmoprotokoll kan beställa det av sekreterare.