Allmän information

för Lysmasken samfällighetsförening


Vi har en kontinuerlig in- och utflyttning i vårt område och för att viktig information ska komma alla medlemmartill kännedom har vi här sammanfattat en del som kan vara bra att känna till.


Gränsdragning i ägande och ansvar för vattenledningar och serviceavstängningsventiler.

Gränsen för varje fastighetsägares ansvar beträffande vattenledningar går vid ventilen före vattenmätaren i varje fastighet. Vattenledningen mellan ventilen före vattenmätaren och serviceavstängningsventilen ute i gångvägarna ägs av samfälligheten. De

serviceavstängningsventiler som är i bruk i vårt område ägs av kommunen. Dessa ventiler får enbart kommunens representanter stänga av.


Gränsdragning i ägande/ansvar avseende avlopp.

Samtliga avlopp i fastigheten samt den vertikala delen av avloppet som finns under varje fastighets betongplatta ansvarar respektive fastighetsägare för. Den horisontella delen (rören) av avloppet som går under betongplattan ut till den centrala avloppsstammen ansvarar samfälligheten för. Den centrala avloppsstammen under gångvägarna ansvarar Täby Kommun för. Om man som fastighetsägare får stopp eller har dålig lukt i avloppet ska man i första hand avhjälpa problemet på egen hand. Visar det sig att stoppet eller dålig lukt kommer från den horisontella delen (rören) under betongplattan bekostar samfälligheten avhjälpandet av stoppet under förutsättning att stoppet inte orsakats av oaktsamt beteende av fastighetsägaren. Om man upptäcker att det är ett stopp i den centrala avloppsstammen ute vid gångvägarna (t.ex. att en brunn svämmar över) ska man kontakta styrelsen som därefter kontaktar Täby Kommuns jourorganisation.


Samfällighetens elnät

Samfälligheten har ett internt elnät som försörjer belysningen på samtliga förråd vid varje fastighet, belysningsstolpar (förutom de som står vid "servitutsvägen" som går genom området) samt garagen. Ingen fastighetsägare får göra ändringar i detta elnät utan styrelsens godkännande. Det innebär till exempel att belysningen på de privata förråden, inklusive kablage och kopplingsbox, ej får ändras/röras utan godkännande från styrelsen. Detsamma gäller elledningarna i garagen.


Ellevios elnät inom Lysmasken.

Ellevio äger och ansvarar för all el till enskild fastighetsägare. Elskåpet på fasaden ägs av respektive fastighetsägare. Elkomponenter ägs av Ellevio. Överlämningspunkt finns efter den plomberade plåten i Elskåpet.

Ellevios fördelningsskåp på naturmarken inom Lysmasken ägas och förvaltas av Ellevio. Dragning till fastighet sker parvis. Detta innebär att vid fel på en fastighet påverkas även den fastighet som den parkopplats med. Rekommendation är att kontrollera med styrelsen eller närmaste grannar innan elektriker tillkallas, felet kanske inte är relaterat till er fastighet.


Ellevio elskåp:

Föreningen:

-Ellevio ansvarar för huvudkabeln fram till avlämningspunkten i varje skåp innehållande samfällighetens elmätare.

-Elmätare ägs av Ellevio.

-Skåpet med innehållet (exklusive elmätare) ägs av samfälligheten.

-All lokal infrastruktur ( all kablage efter överlämningspunkten och alla sidoskåp) ägs av samfälligheten.


Enskild fastighet:

Det finns även separat el-infrastruktur som ger ström till varje fastighet. Där gäller samma princip:

-Ellevio ansvarar för kablage fram till överlämningspunkten i fasadskåpet.

-Fasadskåpet ägs av fastighetsägaren.

-Elmätaren ägs av Elevio.


Garageplats

Samtliga garageplatser ägs av samfälligheten. Som fastighetsägare har man nyttjanderätt till en (1) garageplats enligt förteckning.

Detta innebär att man som fastighetsägare inte får göra ändringar i garagen såsom uppförande av väggar eller permanenta förvaringsutrymmen/anordningar på väggar eller i takstolarna.


Elmätare garage.

Elmätarna i garagen ägs av samfälligheten.


Fibernätet

Samfällighetens fibernät för bredband och tv ägs och och förvaltas av samfälligheten fram till och med den mediaomvandlaren som normalt är installerad innanför ytterdörren i varje fastighet.

Övrigt kablage inne i fastigheten ansvarar den enskilde fastighetsägaren för. På föreningens hemsida finns en fiberkarta som visar var fiberkanalisering finns på varje tomt. Denna karta bör studeras noggrant innan man som fastighetsägare gör ändringar på sin tomt. Råkar man som fastighetsägare skada eller gräva av fiberkanalisering får man själv stå för kostnaden för återställandet.


Tak, nockbryggor och gavelstegar.

Tak, nockbryggor och gavelstegar tillhör varje enskild fastighet och ägs av fastighetsägaren.

Hängrännor och stuprör ingår i samfällighetens gemensamhetsanläggning och förvaltas av föreningen.


Ansvar för underhåll av yttre fasader och förråd.

Samtliga ytterfasader på bostadshusen och förråden ägs av respektive fastighetsägare, även de som gränsar till granne. Det innebär att du som fastighetsägare är ansvarig för underhållet av dem.


Ansvar för underhåll av staket mellan fastigheter.

Om inga dokument finns som kan visa vem som äger vad gäller presumtionen att det som är fogat till en fastighet tillhör den fastigheten och alltså ägs av ägaren av den fastigheten. Det innebär att staket och andra byggnationer normalt sett tillhör den fastighet de är fogade till. Byggnationer som befinner sig precis på tomtgräns eller är av teknisk konstruktion anses dock som samägda av de båda grannarna. Till exempel där en utbyggnad finns vid framsida eller baksida ska staketen anses som samägda då de oftast är fästa i varandras byggnader.


Den som äger ett föremål bestämmer vad som ska hända med det

Åtgärder på annans egendom, t.ex. att sätta upp spaljé eller måla, är inte tillåtet utan tillstånd från ägaren. Om något är samägt beslutar samägarna tillsammans vad som ska ske. För att kunna vidta åtgärder med samägd egendom krävs att man har samtliga samägares samtycke. Åtgärder man är överens om ska man som huvudregel betala tillsammans. Åtgärder som är alldeles nödvändiga, och som krävs för att egendomen inte ska förstöras eller orsaka skada, får vidtas även utan alla samägares samtycke. Samtliga samägare är skyldiga att betala oavsett om de velat utföra åtgärden eller inte. Detta gäller dock ej åtgärder som inte är absolut nödvändiga.


Plantering av buskar

Vi ber samtliga medlemmar att noga kontrollera var tomtgränsen går innan plantering av buskar och träd görs. Det är inte tillåtet att plantera något på samfällighetens mark. På Täby Kommuns hemsida finns en elektronisk karta där man kan se var tomtgränserna går. Studera gärna den, speciellt som en del tomter är mindre än vad man kanske tror. Kartan finns här:

https://karta.taby.se/