Välkommen till Lysmasken samfällighetsförening!

Vi hoppas att ni kommer att trivas i vårt radhusområde och vill med dessa rader informera om hur vår samfällighet fungerar.

För allas trivsel lägger vi stor vikt vid att visa hänsyn till varandra. Vi alla hjälper till med att hålla snyggt och underhålla gemensamma områden och anläggningar, och vi respekterar föreningens regler och riktlinjer.

 

Lysmasken samfällighetsförening 

Samfälligheten Lysmasken omfattar 98 fastigheter och en gemensamhetsanläggning. Gemensamhetsanläggning kallas det som ägs gemensamt av alla som äger en fastighet i samfälligheten. Gemensamhetsanläggningen består av garage, parkeringsområden, vägar, vägbelysning, belysning på förråden, fibernät för bredband och TV, dagvatten-, vatten- och avloppsledningar, sopskåp, grönområden och lekplatser. Gemensamhetsanläggningen förvaltas av Lysmaskens samfällighetsförening, med styrelsen som ansvarig för den löpande förvaltningen. Alla som äger en fastighet i samfälligheten är automatiskt medlem i föreningen. Varje fastighet räknas som en (1) medlem oavsett storlek och antal boende på och delägare till fastigheten. Samfälligheten är indelad i sex områden:

Område 1, Enbacken 7-33, 71-77

Område 2, Enbacken 35-69

Område 3, Långkärrsvägen 1-45

Område 4, Sollentunavägen 2-28, 36-40

Område 5, Rösvägen 2-38 och Sollentunavägen 30-34. 

Område 6, samfällighetens stora lekplats och bollplan. 

Inom varje område utom område 6, finns ett grändombud. Uppdraget som grändombud cirkulerar mellan boende i området.

Förslag till förbättringar och synpunkter om skötseln av samfälligheten kan framföras till styrelsen eller grändombuden. Medlemmar har även möjlighet att lämna in motioner för behandling på stämman. Ordinarie föreningsstämma hålls i oktober varje år och motioner till stämman ska vara skriftliga och styrelsen tillhanda senast den 31 augusti. Lättaste sättet att nå styrelsen är med e-post till: styrelsen@lysmasken.nu


Styrelsen

Styrelsen väljs på föreningsstämman som hålls i oktober varje år. Vi strävar efter att så långt som möjligt ha varje område representerat i styrelsen och att en kontinuerlig rotation av styrelseledamöterna sker. 

 

Samfällighetsavgift

För varje fastighet betalas en årlig avgift till samfällighetsföreningen. Tillsammans med samfällighetsavgiften faktureras även avgiften för ett grundutbud av TV-kanaler och en serviceavgift för fibernätet. Notera att bredband inte ingår i samfällighetsavgiften.

Samfällighetsavgiften faktureras vid tre gånger per år (mars, juli och november) och fakturan skickas som e-post till den mailadress fastighetsägaren meddelat styrelsen. Endast en (1) mailadress per fastighet kan användas för detta ändamål. Fastighetsägare som inte har möjlighet att använda e-post ombeds kontakta styrelsen för alternativ lösning. En gång per år faktureras även egen förbrukning av el vid garageplatsen. Det är denna el som syns på mätaren som sitter vid varje garageplats. Elen för laddning av elbil/hybrid debiteras tre gånger om året på samma faktura som samfällighetsavgiften. 

Samfällighetsavgiften används till underhåll av gemensamhetsanläggningen, snöröjning, el, försäkringar, fibernät etc. Samfällighetsföreningens budget och avgift fastställs på föreningsstämman.


Information från styrelsen

Styrelsens främsta informationskanaler är e-post och föreningens hemsida, lysmasken.nu. Den som meddelat styrelsen att den inte har e-post får information i sin brevlåda. Tre gånger per år skickas informationsbladet Lysmasksinfo ut med aktuell information från styrelsen.

I Lysmasksinfo finns även kontaktuppgifter till styrelsen och grändombuden. 

Föreningens hemsida: www.lysmasken.nu

 

Grändombud

Inom varje område (utom område 6) finns ett grändombud. Grändombuden organiserar medlemmarnas arbetsinsatser vid de gemensamma städdagarna och kan ibland vara styrelsen behjälplig vid visst underhåll. Grändombuden har nyckel till föreningens gemensamma förråd i garaget på Långkärrsvägen. 

 

Vår-, sommar- och höststädning

Vi har gemensamma städdagar på våren (~april), sommaren (~slutet juni) och hösten (~oktober). Datum för städdagarna meddelas via e-post, på hemsidan och i Lysmasksinfo. Grändombuden leder arbetet på städdagarna i sina respektive områden, informerar om vad som ska göras och fördelar arbetsuppgifterna. Om man har förhinder att delta på städdagen går det bra att göra sin insats före städdagen enligt överenskommelse med grändombudet. 

Alla boende i samfälligheten ska se till att häckar och buskar som angränsar till trottoar, gång- och/eller cykelbana hålls i trim både på höjden och bredden, oavsett om det är privat eller samfällighetens häck/buske. För hörntomter rekommenderas att, inom en triangel med sidorna ca 2,5 - 10 meter, växtlighetens höjd inte ska överstiga 80 cm.

 

Gemensam materiel

Samfällighetsföreningen äger trädgårdsredskap, stegar, bygg- och målarställning mm. som medlemmar kan låna, och som används på de gemensamma städdagarna. Redskapen finns i föreningens förråd i ett garage på Långkärrsvägen. Nyckel till förrådet finns hos grändombuden och styrelseledamöterna.    

Föreningen äger även en 8-metersstege som kan användas för att komma upp på taket av tvåplanshusen. Stegen bokas via styrelsen.

 

Sophantering

Hushållssopor: läggs i sopskåpen vid parkeringarna. Tömning sker 2 ggr/vecka av Verdis. Avgiften för sophämtning faktureras av Verdis direkt till varje fastighetsägare. Som nybliven fastighetsägare ska du själv informera Verdis, uppge då adress och att ni bor i Lysmaskens samfällighetsförening i Täby.

Matavfall: Speciella kärl för matavfall finns vid sopskåpen. Där finns även papperspåsar för att samla matavfallet i. Mer information om matavfallsinsamling finns på Täby kommuns hemsida.

Tidningsinsamling: Behållare för returpapper finns vid garagen på Långkärrsvägen, Sollentunavägen och Rösvägen. Behållarna töms regelbundet och insamlingen samordnas av samfällighetsföreningen.

Notera att endast papper (tidningar, reklamblad o.d.)  får läggas i behållarna. Kartonger, papperspåsar och kuvert får inte slängas i returpappersbehållarna.

Röda miljöboxen: Notera att samfälligheten ej har avtal om hämtning av "Röda Miljöboxen" Du måste själv lämna avfallet på t.ex. SÖRAB Hagby återvinningscentral.

Vitvaror och ”stor elektronik” (kyl, spis, TV o.d.): Hämtning ingår ej i vårt sophämtningsavtal men kan hämtas efter beställning mot avgift. Beställning görs enligt info på Verdis hemsida. Säkerställ att beställningen gått fram och att ni fått datum för hämtning. Sätt ut materialet dagen innan hämtning och märk med ditt namn och dag för avhämtning.

Den som ställt ut grovsopor för hämtning av Verdis är ansvarig för soporna tills de är hämtade. Tänk på att grovsopor kan vara olämpliga ”leksaker” för nyfikna barn och andra.

Grovsopor (t.ex. möbler): Hämtning ingår inte i vårt sophämtningsavtal. Julgranar betraktas som grovsopor och hämtas alltså inte.

Trädgårdsavfall: Hämtning av trädgårdsavfall ingår inte i vårt sophämtningsavtal.

Avfall som inte hämtas enligt vårt sophämtningsavtal kan lämnas t.ex. på SÖRABs återvinningsstation vid Hagby, eller efter beställning och hämtas mot betalning av Verdis.

För öppettider och övrig information se www.sorab.se

 

Snöröjning och sandning

Samfällighetsföreningen ansvarar för snöröjning och sandning inom området, och utförs av kontrakterad entreprenör. Vid akut halka, som komplement till entreprenörens snö- och halkbekämpning, måste vi boende vara beredda att sanda själva. Sandningsschema för varje gränd och karta över aktuellt sandningsområde delas ut inför vintersäsongen. Kontakta materialförvaltaren (materialforvaltare@lysmasken.nu) om sand saknas i någon sandningslåda. Det är viktigt att sandningen sköts noggrant så vi minimerar risken att någon halkar och skadar sig. Den som inte kan sanda under ”sin” vecka byter med någon granne.

 

Belysning på eget förråd och radgarage

Lamporna som sitter på utsidan av förråden och radgaragen byts vid behov av materialförvaltaren. Lampor inne i radgaragen byts i samråd med materialförvaltaren. Meddela materialförvaltaren. (materialforvaltare@lysmasken.nu) om du ser en trasig lampa. Lamporna på förråden ska vara lättåtkomliga, inga växter eller andra arrangemang får täcka belysningen eller göra det svårt att byta ut lampan.

 

TV, bredband och IP-telefoni

De delar av fibernätet inom samfälligheten som ligger på gemensam mark ingår i gemensamhetsanläggningen och ägs därmed gemensamt av oss medlemmar och förvaltas av samfällighetsföreningen. De delar av fibernätet som ligger på vars och ens egen fastighet ägs och förvaltas av respektive fastighetsägare. Viktigt att känna till var fibern är dragen om grävarbeten ska göras, karta som visar fiberdragningen finns att få från styrelsen. För frågor om fibernätet, kontakta styrelsens vice ordförande (vice@lysmasken.nu ).

 

Telia Öppen fiber

Föreningen har avtal med Telia om Öppen fiber. Samtliga fastigheter har Telias TV-paket Start. För bredband, IP-telefoni och ökat utbud av TV tecknar varje fastighetsägare själv avtal med önskad tjänsteleverantör.

Ny ägare till fastighet ska registrera sig hos Telia och ange att det avser Lysmaskens samfällighetsförening i Täby och TV-paketet Start.

Till varje fastighet hör en (1) TV-box (Arris VIP 4302). Boxen tillhör fastigheten och skall lämnas vidare till nya ägaren då en fastighet byter ägare tillsammans med koder till boxen. Koder kan även tillhandahållas av styrelsen.

 

Vid fel på Bredband, TV eller IP telefoni

Kontrollera först med dina grannar om de har liknande problem innan felanmälan görs.

Om felet drabbar mer än en kund, kontakta styrelsen. Styrelsens tar därefter anmälan vidare för åtgärd.

Beroende på hur många kunder som berörs av felet tillämpas olika prioritet för åtgärd:

Fel som kan åtgärdas fjärrmässigt åtgärdas oavsett tidpunkt

Fel som berör så många kunder och kräver tekniker på plats åtgärdas alla dagar kl. 06-22.

Vid större fel i Telias nät sker felavhjälpning dygnet runt.

Felavhjälpning vid fel som drabbar enskild fastighet.

1. Gör felanmälan till din tjänsteleverantör.

2. Informera styrelsen om problemet samt erhållet ärendenummer.

3. Tjänsteleverantören felsöker och åtgärdar vid behov den egna tjänsteplattformen.

4. Vid behov vidarebefordrar tjänsteleverantören felanmälan till Telia Öppen Fiber, som då analyserar kundens anslutning. I de fall  felet ligger i  förbindelsen mellan Telias accesswitch och mediaomvandlaren hemma hos kunden skickar Telia en tekniker för felsökning på plats.

5.     Återkoppla till styrelsen när felet är avhjälpt.

I de fall Telias tekniker lokaliserar ett fel i föreningens fibernät kommer Telia att överlämna ärendet till föreningen och fakturera föreningen för den genomförda felsökningen.

 

Biltrafik

Bilkörning inom området ska undvikas så långt som möjligt. Kortare stopp för i- och urlastning är OK. Hastigheten inom området är begränsad till 10 km/tim. Var särskilt försiktig vid backning.

På gång- och cykelvägen som går genom området från busshållplatsen på Rösjövägen till Rösvägen (den s.k. servitutsvägen) får ingen biltrafik ske över huvud taget.

 

Parkering, biltvätt 

Parkeringsplatserna på de gemensamma parkeringsområdena är begränsade så för att förbättra tillgången på parkeringsplatser ska vi alla i största möjliga mån ställa bilen i garaget. Om det inte är möjligt att ställa bilen i garaget ska det parkeringsområde där man har sin garageplats användas. Det är inte tillåtet att parkera så framkomligheten för räddningsfordon hindras eller att nattparkera på annan plats än markerade P-platser.

Det inte tillåtet tvätta eller spola av bilen inom området då vattnet rinner ner i dagvattenbrunnarna och sen direkt ut i Mörtsjön.

Radgarage

De fjärrstyrda portöppnare som finns på vissa platser i radgaragen ägs av respektive fastighetsägare. Föreningen har därmed inget ansvarar för skötsel och ev. reparation av dem och tillhörande fjärrkontroller.

 

P-däck

Nycklar till P-däcket beställs av styrelsen. Fjärrkontroller till garageportarna är vars och ens egen egendom och ansvar. Nya nycklar och fjärrkontroller betalas av fastighetsägaren. Kontakta styrelsen för mer info.

 

El radgarage & p-däck

De "vanliga" eluttagen (Schuko) i garagen får endast användas till bilrelaterad utrustning som ej drar mer ström än 10 Amp.

För laddning av elbilar eller hydrider se följande sida.

 

Husdjur

Rastning av hundar och katter inne på gårdarna och på föreningens naturmark ska undvikas, och skulle hunden/katten göra ifrån sig - plocka alltid upp! Många katter feltolkar barnens sandlådor för kattoaletter - alla kattägare i samfälligheten har ett gemensamt ansvar att regelbundet titta i barnens sandlådor och vid behov plocka upp.

 

Styrelsen 2023-2024

Tobias Tyberg ordforande@lysmasken.nu

Joakim Plahn vice@lysmasken.nu

Lisa Johansson kassor@lysmasken.nu

Lucas Rahle sekreterare@lysmasken.nu

Andreas Wahlberg materialforvaltare@lysmasken.nu