Parkering & biltrafik

På den kommunala gång- och cykelvägen som passerar genom området från busshållplatsen på Rösjövägen till Rösvägen får ingen biltrafik över huvud taget ske! Gångvägarna inne i området används till lek och spel och det finns många små barn i området. Om det är oundvikligt att köra fram till huset, håll mycket låg hastighet och var extra uppmärksamma på cyklar, bollar och små bilar som plötsligt kan dyka upp. Av samma anledning bör backning undvikas!


Regler för trafik inom samfälligheten

Vägarna inne i området är i första hand avsedda för gång och cykeltrafik. Med hänsyn till utryckningsfordon, post, färdtjänst, läkarbil är dock entrévägarna utformade så att varje fastighet kan nås med bil. Dessa entrévägar får ej blockeras.

1. Kortare parkering vid fastigheten är bara tillåten för i- och urlastning. Undantag görs dock för utryckningsfordon, färdtjänst, hemtjänst, läkarbil.

2. Bilförare skall hålla mycket låg hastighet och får inte överskrida 10 km/t samt vara extra uppmärksamma på att barn, vuxna och cyklister, som plötsligt kan dyka upp. Bil, motorcykel, moped och cyklister skall ta hänsyn till gångtrafikanter.

3. Inom området gäller samma trafikregler som på allmän väg. Bilar och moped klass II får ej köra på gång och cykelbanor om inget annat anges.

4. Täby kommun ansvarar för servitutsväg genom området från busshållplats Rösjövägen till Rösvägen, mot Mörtsjön. Biltrafik är ej tillåten.

Regler för parkering inom samfälligheten

Samfälligheten är uppdelad i fem gränder: Enbacken 1+2, Långkärrsvägen, Sollentunavägen samt Rösvägen. Andemeningen med placeringen av parkeringsplatser är att medlemmarna vid behov parkerar bil på parkeringsplats i direkt anslutning till respektive radgarage eller p-däck där medlemmen tilldelats garageplats.

1. Parkering av bil tillhörande samfällighetens medlem sker i första hand på anvisad plats i radgarage eller p-däck.

2. Ytparkeringen är avsedd för personbil och lastbil/minibuss som ryms inom en parkeringsruta och tillhör boende eller besökare till boende i samfälligheten.

3. Gäster till samfällighetens medlem får parkera på parkeringsplatsen under besöket.

4. Parkering sker inom märkta rutor. Blockering av intilliggande parkeringsruta är inte tillåten.

5. Medlem ska parkera sin bil på parkeringsplatsen i direkt anslutning till radgarage eller p-däck där medlemmen tilldelats garageplats om det finns fler än en bil i hushållet.

6. Parkering på övriga ytor tillhörande samfälligheten är inte tillåten vare sig på dagtid eller nattetid.

7. Medlem av samfälligheten är ansvarig för att deras gäst eller hantverkare följer reglerna.

8. Radgaragen, P-däck samt ytparkeringsplatser är inte avsedda för:

– Vagn för hästtransport, motoriserade arbetsredskap eller fordon som inte ryms

inom en parkeringsruta.

– Långtidsuppställning* av släpfordon, husvagn /husbil, oförsäkrad eller oregistrerade fordon.

– Långtidsuppställning* av personbil ej tillhörande medlem

*Med långtidsuppställning menas mer än 7 dygn.


Styrelsen har dock rätt att i enskilda fall medge dispens från dessa regler i

Regler för biltrafik och parkering inom Samfälligheten Lysmasken om den finner att detta kan ske utan olägenhet för annan.


Regler i helhet finns nedan på denna sida.

Det är inte tillåtet att tvätta bilen i området, vare sig vid huset eller vid garagen. Det gäller även tvätt med bara bilschampo eftersom det är smutsen på bilarna och de partiklar den innehåller som är skadlig. Vattnet i våra dagsvattenbrunnar rinner direkt ut i Mörtsjön.

Samfälligheten ansvarar för radgaragen och P-däck, varje fastighet har av samfälligheten blivit tilldelad en garageplats. Förbrukad el för motor- eller kupévärmare debiteras fastigheten en gång per år via medlemsavgiften. De fastighetsägare som har sin plats i radgarage med handsändare fjärrstyrd portöppnare (extra tillbehör), ansvarar själva för skötsel och ev. reparationer av utrustningen, då den tillhör den enskilda fastigheten och inte samfälligheten. Hanteringen P-däcket se fliken "P-däck, skötsel".

Regler för biltrafik och parkering enligt beslut vid stämma 2018.

Tillbaks