Parkering & biltrafik

Vägarna inne i området är gångvägar och biltrafik i området är i princip förbjuden. Samfälligheten har gjort undantag för kortare stopp för i- och urlastning. På den kommunala gång- och cykelvägen som passerar genom området från busshållplatsen på Rösjövägen till Rösvägen får ingen biltrafik över huvud taget ske! Gångvägarna inne i området används till lek och spel och det finns många små barn i området. Bilar och moped klass II får ej köra på dessa vägar om inget annat anges! Om det är oundvikligt att köra fram till huset, håll mycket låg hastighet och var extra uppmärksamma på cyklar, bollar och små bilar som plötsligt kan dyka upp. Av samma anledning bör backning undvikas!

Det finns anledning att uppmana samtliga bilägare att köra in bilen i garaget. Det är ont om parkeringsplatser inom samfälligheten, och tomma platser i garagen förvärrar en redan besvärlig parkeringssituation. Det är inte tillåtet att parkera inne i området, varken dagtid eller över natten. Bilar från färdtjänst, post och utryckningsfordon som ambulans och brandkår måste kunna komma fram till husen. På stämman 2018 antogs regler för parkering och biltrafik inom samfälligheten. Reglera finns nedan på denna sida.

Det är inte tillåtet att tvätta bilen i området, vare sig vid huset eller vid garagen. Det gäller även tvätt med bara bilschampo eftersom det är smutsen på bilarna och de partiklar den innehåller som är skadlig. Vattnet i våra dagsvattenbrunnar rinner direkt ut i Mörtsjön.

Samfälligheten ansvarar för radgaragen och P-däck, varje fastighet har av samfälligheten blivit tilldelad en garageplats. Förbrukad el för motor- eller kupévärmare debiteras fastigheten en gång per år via medlemsavgiften. De fastighetsägare som har sin plats i radgarage med handsändare fjärrstyrd portöppnare (extra tillbehör), ansvarar själva för skötsel och ev. reparationer av utrustningen, då den tillhör den enskilda fastigheten och inte samfälligheten. Hanteringen P-däcket se fliken "P-däck, skötsel".

Regler för biltrafik och parkering enligt beslut vid stämma 2018.

Tillbaks