Allmännyttig information

Vi i styrelsen noterar att vi har en kontinuerlig in- och utflyttning i vårt område och att viktig information kanske inte alltid förmedlas av mäklare/säljare till den nya köparen. Därför vill vi i styrelsen kortfattat försöka förmedla lite matnyttig information om föreningen:

Gränsdragning i ägande/ansvar avseende vattenledningar och serviceavstängningsventiler.

Gränsen för var vad man som fastighetsägare har ansvar för beträffande vattenledningar går vid ventilen före vattenmätaren i respektive fastighet. Vattenledningen mellan ventilen före vattenmätaren och serviceavstängningsventilen ute i gångvägarna ägs av samfälligheten. De serviceavstängningsventiler som är i bruk i vårt område ägs av kommunen. Dessa ventiler får enbart kommunens representanter stänga av.

Gränsdragning i ägande/ansvar avseende avlopp.

Samtliga avlopp i fastigheten samt den vertikala del av avloppet som finns under fastighetens betongplatta ansvarar respektive fastighetsägare för. Den horisontella del av avloppet (rör) som går under betongplattan ut till den centrala avloppsstammen ansvarar samfälligheten för. Den centrala avloppsstammen under gångvägarna ansvarar Täby Kommun för. Om man som fastighetsägare får stopp eller har dålig lukt i avloppet ska man i första hand avhjälpa problemet på egen hand och ej ta kontakt med styrelsen. Visar det sig att stoppet eller att man kan härleda dålig lukt från den horisontella delen (rören) under betongplattan kommer samfälligheten att bekosta avhjälpandet av stoppet under förutsättning att stoppet inte är orsakat av oaktsamt beteende från fastighetsägarens sida . Om man upptäcker att det är ett stopp i den centrala avloppsstammen ute vid gångvägarna (att en brunn exempelvis svämmar över) ska man ta kontakt med styrelsen som sedermera kontaktar Täby Kommuns jourorganisation.

Samfällighetens elnät

Samfälligheten har ett internt elnät som försörjer belysningen på samtliga förråd vid respektive fastighet, belysningsstolpar (förutom de som står vid servitutsvägen som går genom området) samt till garagen. Den privata fastighetsägaren får ej göra ändringar i detta elnät utan styrelsens godkännande. Det innebär exempelvis att belysningen på de privata förråden, inklusive kablage och kopplingsbox ej får ändras/röras utan godkännande från styrelsen. Detsamma gäller elkablaget i garagen.

Ellevios Elnät inom Lysmasken.

Ellevio äger och ansvarar för all el till enskild fastighetsägare. Elskåpet på fasaden ägs av respektive fastighetsägare. El komponenter som elmätare ägs av Ellevio. Överlämningspunkt finns efter den plomberade plåten i Elskåpet. Ellevios fördelningsskåp på naturmark inom Lysmasken ägas och förvaltas av Ellevio. Dragning till fastighet sker parvis. Detta innebär att vid fel på en fastighet påverkas även den fastighet som den parkopplats med. Rekommendation är att kontrollera med styrelse eller dina närmaste grannar innan ni tillkallar certifierad Eltekniker så ni vet vilken fastighet ni är parkopplad till, felet kanske inte är relaterat till er fastighet.

Garageplats

Samtliga garageplatser ägs av samfälligheten. Som fastighetsägare har man nyttjanderätt till en garageplats enligt den förteckning som uppfördes 1978 i samband med bildandet av samfälligheten. Detta innebär att man som fastighetsägare ej får göra ändringar i garagens uppbyggnad såsom uppförande av väggar, eller permanenta förvaringsutrymmen/anordningar på väggar eller uppe i takstolarna. Rent formellt har styrelsen alltid möjlighet att fördela en ny garageplats till en medlem vilket innebär att man som medlem inte ska behandla sin plats som “sin egendom”.

Elmätare garage.

Elmätarna i garagen har av någon outgrundlig anledning ej tagits upp i samfällighetens anläggningsbeslut. Vi är ett flertal medlemmar som tycker detta är märkligt och det får konsekvensen att den elmätare som finns installerad vid den garageplats som fastighetsägaren har blivit tilldelad år 1978 ägs av den enskilde fastighetsägaren och ej av samfälligheten . Det innebär att den enskilde fastighetsägaren ansvarar för att elmätaren vid garageplatsen fungerar. Tyvärr har ett antal elmätare gått sönder under årens lopp och då måste man som fastighetsägare själv bekosta reparationen.

Fibernätet

Samfällighetens nya fibernät för bredband/tv ägs och och kommer förvaltas av samfälligheten fram till och med den mediaomvandlare som normalt är installerad innanför dörren i respektive fastighet. Övrigt kablage inne i fastigheten ansvarar den enskilde fastighetsägaren för. En karta med gällande fiberdragning har skickats ut till varje fastighetsägare. Saknar ni karta för fiberdragning på er tomt kontakta styrelsen för ett nytt exemplar. Denna karta bör studeras noggrant innan man som fastighetsägare gör ändringar på sin tomt. Råkar man som fastighetsägare skada eller gräva av fiberkanalisationen får man själv stå för kostnaden för återställandet.

Tak, nockbryggor och gavelstegar.

I vår samfällighet ägs inte tak, nockbryggor och gavelstegar gemensamt i samfälligheten. Detta innebär att man som enskild fastighetsägare har ansvar för dessa komponenter själv. Däremot förvaltar samfälligheten hängrännorna på taket och stuprören.

Ansvar för underhåll av yttre fasader och förråd.

Samtliga yttre fasader på bostadshuset och samtliga fasader på förrådet ägs och underhålls av fastighetsägaren. Det innebär att du som fastighetsägare exempelvis även måste underhålla den fasad på förrådet som även angränsar mot grannen.

Ansvar för underhåll av staket mellan fastigheter.

Om inga dokument finns som kan bevisa ägande gäller en presumtion om att det som är fogat till en fastighet tillhör fastigheten, och alltså ägs av fastighetsägaren. Det innebär att staket och andra byggnationer normalt sett tillhör den fastighet de är fogade till . Till exempel så anses staket fäst vid förråd samt huvudbyggnad inom tomtgräns vara den aktuella fastighetens egendom. Byggnationer som befinner sig precis på tomtgräns eller av teknisk konstruktion anses dock som samägda av de båda grannarna . Till exempel, då föreningen har ett antal fastigheter där en utbyggnad finns vid framsida eller baksida ska staketen anses som samägda då de oftast är fästa i varandras byggnader. Den som är ägare av en egendom eller ett föremål bestämmer vad som ska hända med den, och man får absolut inte vidta olovliga åtgärder med annans egendom eller på annans fastighet (som att sätta upp spaljé eller måla utskjutande del i annan kulör vilket även gäller förråden om inte det är överenskommet). Om något är samägt beslutar samägarna tillsammans vad som ska ske. För att kunna vidta åtgärder med samägd egendom krävs att man har samtliga samägares samtycke till åtgärden. Åtgärder man är överens om ska man som huvudregel betala tillsammans. Åtgärder som är alldeles nödvändiga, och som krävs för att egendomen inte ska förstöras eller orsaka skada, får vidtas även utan alla samägares samtycke. Samtliga samägare är skyldiga att betala oavsett om de velat utföra åtgärden. Detta gäller dock ej åtgärder som inte är absolut nödvändiga. Grannar med samägda staket bör försöka komma överens om vad som ska ske med egendomen. Är man osäker var tomtgränsen går bör man kolla upp det.

Plantering av buskar

Vi ber samtliga medlemmar att noga kontrollera var tomtgränsen går mellan fastigheten och samfälligheten innan plantering av buskar och träd genomförs. Det är inte tillåtet att plantera buskar och träd på samfällighetens mark. På Täby Kommuns hemsida finns en utmärkt elektronisk karta där man kan se var tomtgränserna går. Vi ber er studera detta eftersom vissa tomter är mindre än vad många medlemmar kanske tror. Nedan finner ni länken till kommunens karta: https://karta.taby.se/

Tillbaks