Elbil & Plug-in Hybrider

Avser laddning av Plug-in Hybrid eller elbil inom Lysmaskens samfällighetsförening


Bakgrund:


Stämman 2016 och 2017 efterfrågade tydliga riktlinjer hur man ska gå tillväga om man vill ladda sin plug-in hybrid eller elbil.


Stadgar för Lysmaskens samfällighetsförening.


§ 3 Grunderna för förvaltning.

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningen där bl.a. garage ingår.


Föreningen/styrelsen äger och förvaltar föreningens garagelängor och p-däck.

Varje fastighet har vid bildandet av föreningen blivit tilldelad en (1) p-plats. P-platserna är fördelade på nio (9) garagelängor och ett p-däck i två plan. Privat förbrukning av el vid respektive p-plats debiteras brukande fastighet en gång per år (julifakturan).


Styrelsen har fått nedan bedömning och rekommendation från certifierad elektriker med erfarenhet av komplexa elinstallationer.


Föreningens elinfrastruktur i befintligt skick gällande radgarage och p-däck enligt nedan:


El vid uttag i garage: 230 v, 10 Amp, en Fas (2,5 mm2).

Långkärrsvägen: 3 st. radgarage, möjlighet att koppla in 2 st. bilar per garagelänga, totalt 6 st. bilar.

Sollentunavägen: 3 st. radgarage (2 st. ihopbyggda) möjlighet att koppla in 2 bilar per garagelänga, totalt 6 st. bilar.

Rösvägen: 3 st. radgarage (2 st. ihopbyggda) möjlighet att koppla in 2 bilar per garagelänga, totalt 6 st. bilar.

P-däck: 2 st. plan möjlighet att koppla in 2 bilar per sida gäller båda planen, totalt 8 st. bilar.

Snabbladdning kan inte erbjudas utan all laddning sker under benämningen ”normalladdning”.


Tillvägagångssätt:

För fastighetsägare som vill åtnjuta laddning av Plug-in Hybrid eller Elbil i förenings radgarage eller p-däck gäller följande:


 1. Kontakta styrelsen i god tid om ni ämnar köpa en Plug-in Hybrid eller Elbil. Uppge ert nummer på garageplatsen. Styrelsen kontrollerar att det finns utrymme för laddning inom samma säkringsgrupp.

 1. Styrelsen kan godkänna certifierad installatör med erfarenhet av installation av laddboxar som beställs av brukaren och att installation är anpassad med utrustning för specifik bilmodell vid garageplats. Alternativt kan

styrelsen kontakta installatör, kostnaden står brukaren för.

 1. Certifierad elektriker skall alltid i god tid informera styrelsen när installation kommer ske så ansvarig från styrelsen kan närvara vid avslagning av och påslagning av elnät. styrelsen@lysmasken.nu

 1. Styrelsen kontrollerar tillsammans med elektriker och brukare/fastighetsägare att p-platsens elanslutning uppfyller föreningens krav för inkoppling av Plug-in Hybrid eller Elbil. Innan installation av Laddbox ska elmätare för garageplats kontrolleras så att den/räkneverket fungerar vid belastning. Reparation av elmätare bekostas tillsvidare av brukaren.

 1. Upprättande av avtal mellan Lysmaskens samfällighetsförening (org.nr. 716 416-9638)

och brukare/fastighetsägare.


Kravspecifikation för inkoppling av Plug-in Hybrid eller Elbil:


 1. Laddbox med jordfelsbrytare kategori 2 samt EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment) enhet som medföljer bilmodellen. Ej tillåtet att koppla in Laddbox eller annan laddningsutrustning via Schuko kontakt.

Dynamisk lastfördelare ska om möjligt installeras där flera brukar använder samma säkringsgrupp.

 1. Laddbox ska vara fast monterad på vägg.

 1. Inställning av Laddbox enligt befintlig elinfrastruktur (230 V/10 Amp, en Fas).

Kostnad för material samt installation bekostas av brukare/fastighetsägare.


Vid flytt från Lysmaskens samfällighetsförening:


 1. Kontakta styrelse i god tid innan utflytt för förberedelse avslut av avtal.

 1. Demontering av Laddbox, då den ägs av brukaren d.v.s.om inte tillträdande köpare vill överta utrustningen (nytt avtal ska skrivas med föreningen/styrelsen). Elektriker ska tillkallas för demontering.

 1. Slutbesiktning och avläsning av elmätare sker enligt överenskommelse av styrelseledamot tillsammans med brukare/fastighetsägare.


Kostnader för demontering av utrustning samt förbrukad el debiteras brukare/fastighetsägare av föreningen i efterskott