Allmännyttig information

för Lysmaskens samfällighetsförening


Vi har en kontinuerlig in- och utflyttning i vårt område och för att viktig

information kommer den nya ägaren till kännedom köparen vill vi i

styrelsen kortfattat förmedla lite nyttig information om föreningen:


Gränsdragning i ägande/ansvar avseende vattenledningar och serviceavstängningsventiler.

Gränsen för varje fastighetsägares ansvar beträffande vattenledningar går vid ventilen före vattenmätaren i varje fastighet. Vattenledningen mellan ventilen före

vattenmätaren och serviceavstängningsventilen ute i gångvägarna ägs av samfälligheten. De

serviceavstängningsventiler som är i bruk i vårt område ägs av kommunen. Dessa ventiler får enbart kommunens representanter stänga av.


Gränsdragning i ägande/ansvar avseende avlopp.

Samtliga avlopp i fastigheten samt den vertikala del av avloppet som finns under fastighetens

betongplatta ansvarar respektive fastighetsägare för. Den horisontella delen (rören) av avloppet som går under betongplattan ut till den centrala avloppsstammen ansvarar samfälligheten för. Den centrala

avloppsstammen under gångvägarna ansvarar Täby Kommun för. Om man som fastighetsägare får

stopp eller har dålig lukt i avloppet ska man i första hand avhjälpa problemet på egen hand och ej ta kontakt med styrelsen. Visar det sig att stoppet eller att man kan härleda dålig lukt från den horisontella delen (rören) under betongplattan kommer samfälligheten att bekosta avhjälpandet av stoppet under förutsättning att stoppet inte är orsakat av oaktsamt beteende från fastighetsägarens sida. Om man upptäcker att det är ett stopp i den centrala avloppsstammen ute vid gångvägarna (att en brunn exempelvis svämmar över) ska man ta kontakt med styrelsen som sedermera kontaktar Täby Kommuns jourorganisation.


Samfällighetens elnät

Samfälligheten har ett internt elnät som försörjer belysningen på samtliga förråd vid varje

fastighet, belysningsstolpar (förutom de som står vid servitutsvägen som går genom området) samt garagen. Ingen fastighetsägare får göra ändringar i detta elnät utan styrelsens godkännande. Det innebär till exempel att belysningen på de privata förråden, inklusive kablage och kopplingsbox, ej får ändras/röras utan godkännande från styrelsen. Detsamma gäller elkablagen i garagen.


Ellevios Elnät inom Lysmasken.

Ellevio äger och ansvarar för all el till enskild fastighetsägare. Elskåpet på fasaden ägs av respektive fastighetsägare. Elkomponenter som elmätare ägs av Ellevio. Överlämningspunkt finns efter den plomberade plåten i Elskåpet.

Ellevios fördelningsskåp på naturmarken inom Lysmasken ägas och förvaltas av Ellevio. Dragning till fastighet sker parvis. Detta innebär att vid fel på en fastighet påverkas även den fastighet som den parkopplats med. Rekommendation är att kontrollera med styrelsen eller dina närmaste grannar innan ni tillkallar certifierad elektriker så ni vet vilken fastighet ni är parkopplad med, felet kanske inte är relaterat till er fastighet.


Ellevio elskåp:

Föreningen:

-Ellevio ansvarar för huvudkabeln fram till avlämningspunkten i varje skåp innehållande föreningens elmätare.

-Elmätare är Ellevios-egendom.

-Skåpet med innehållet (exklusive elmätare) ägs av föreningen.

-All lokal infrastruktur ( all kablage efter överlämningspunkten och alla sidoskåp) ägs av föreningen.


Enskild fastighet:

Det finns även en separat el-infrastruktur som ger ström till varje fastighet. Där gäller samma princip:

-Ellevio ansvarar för kablage fram till överlämningspunkten i fasadskåpet.

-Fasadskåpet ägs av fastighetsägaren.

-Ellevio äger elmätaren.


Garageplats

Samtliga garageplatser ägs av samfälligheten. Som fastighetsägare har man nyttjanderätt till en garageplats enligt den förteckning som uppfördes 1978 i samband med bildandet av samfälligheten.

Detta innebär att man som fastighetsägare ej får göra ändringar i garagens uppbyggnad såsom

uppförande av väggar, eller permanenta förvaringsutrymmen/anordningar på väggar eller uppe i

takstolarna. Rent formellt har styrelsen alltid möjlighet att fördela en ny garageplats till en medlem

vilket innebär att man som medlem inte ska behandla sin plats som “sin egendom”.


Elmätare garage.

Elmätarna i garagen ägs av samfälligheten.


Fibernätet

Samfällighetens nya fibernät för bredband/tv ägs och och förvaltas av samfälligheten fram

till och med den mediaomvandlare som normalt är installerad innanför dörren i varje fastighet.

Övrigt kablage inne i fastigheten ansvarar den enskilde fastighetsägaren för. På föreningens hemsida kommer en fiberkarta att läggas upp som visar var fiberkanalisering finns på varje tomt.

Denna karta bör studeras noggrant innan man som fastighetsägare gör ändringar på sin tomt. Råkar man som fastighetsägare skada eller gräva av fiberkanalisering får man själv stå för kostnaden för återställandet.


Tak, nockbryggor och gavelstegar.

Tak, nockbryggor och gavelstegar tillhör varje enskild fastighet och ägs av fastighetsägaren.

Hängrännorna och stuprör ingår i samfällighetens gemensamhetsanläggning och förvaltas av föreningen.


Ansvar för underhåll av yttre fasader och förråd.

Samtliga yttre fasader på bostadshuset och samtliga fasader på förrådet ägs och underhålls av fastighetsägaren. Det innebär att du som fastighetsägare exempelvis måste underhålla den fasad på förrådet som gränsar mot grannen.


Ansvar för underhåll av staket mellan fastigheter.

Om inga dokument finns som kan bevisa ägande gäller en presumtion att det som är fogat till en fastighet tillhör fastigheten och alltså ägs av fastighetsägaren. Det innebär att staket och andra byggnationer normalt sett tillhör den fastighet de är fogade till . Till exempel anses staket fäst vid förråd samt huvudbyggnad inom tomtgräns vara den aktuella fastighetens egendom. Byggnationer som befinner sig precis på tomtgräns eller av teknisk konstruktion anses dock som samägda av de båda grannarna. Till exempel, då föreningen har ett antal fastigheter där en utbyggnad finns vid framsida eller baksida ska staketen anses som samägda då de oftast är fästa i varandras byggnader.


Den som äger en egendom eller ett föremål bestämmer vad som ska hända med den, och man får absolut inte vidta

Olovliga åtgärder på annans egendom (som att sätta upp spaljé eller måla utskjutande del i annan kulör). Om något är samägt beslutar samägarna tillsammans vad som ska ske. För att kunna vidta åtgärder med samägd egendom krävs att man har samtliga samägares samtycke till åtgärden. Åtgärder man är överens om ska man som huvudregel betala tillsammans. Åtgärder som är alldeles nödvändiga, och som krävs för att egendomen inte ska förstöras eller orsaka skada, får vidtas även utan alla samägares samtycke. Samtliga samägare är skyldiga att betala oavsett om de velat utföra åtgärden. Detta gäller dock ej åtgärder som inte är absolut nödvändiga.

Grannar med samägda staket bör försöka komma överens om vad som ska ske med

egendomen. Är man osäker var tomtgränsen går bör man kolla upp det.


Plantering av buskar

Vi ber samtliga medlemmar att noga kontrollera var tomtgränsen går mellan fastigheten och

samfälligheten innan plantering av buskar och träd genomförs. Det är inte tillåtet att plantera buskar och träd på samfällighetens mark. På Täby Kommuns hemsida finns en utmärkt elektronisk karta där man kan se var tomtgränserna går. Vi ber er studera detta eftersom vissa tomter är mindre än vad många medlemmar kanske tror. Nedan finner ni länken till kommunens karta:

https://karta.taby.se/