Hur lägga motioner

Mall för motioner Lysmaskens samfällighetsförening.

Nedan beskrivs hur en mall för motioner till Lysmaskens samfällighetsförenings stämmor bör vara strukturerade för att uppnå tydlighet, vilka konsekvenser motionen får samt vad som yrkas. Motionen skickas in till styrelsen@lysmasken.nu, sista datum för motioner 31 augusti.


Motionsrubrik

Fyll i en kort koncist rubrik om ärendet.


Bakgrund

Här ska motionären kortfattat beskriva de bakomliggande skälen till varför motionen skrivs. Det kan vara historik, statistiska fakta eller enbart medlemmens uppfattning i en fråga.


Förslag

Under denna rubrik ska motionären kortfattat beskriva sitt förslag till förändring. Beskrivningen kan innehålla en analys av de fakta som beskrivits i ”Bakgrund”. Den bör alltid innehålla vilken målsättning man hoppas nå med motionen och kan med fördel delas upp i tydliga att-satser. Vissa förslag måste också tydligt beskriva när i tiden förslaget ska gälla från.


Konsekvenser

Denna rubrik ska på ett noggrant sätt beskriva vilka konsekvenser motionen får för dem som berörs (styrelsen, organisation, medlemmar etc.). Här ska finnas en beskrivning på såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska konsekvenser på kort och lång tid om motionen tillstyrks. Man kan även beskriva vad konsekvensen kan bli om stämman inte tillstyrker motionen.


Yrkande

Varje motion måste avslutas med ett eller flera yrkande/-n. Yrkandet ska vara formulerat så att det tydligt framgår vad stämman har att ta ställning till via tillstyrkan eller avslag på motionen. D.v.s. vad stämman ska rösta för eller emot på.

Exempel:

”Med anledning av vad som ovan beskrivits yrkar jag på att stämman beslutar att fälla trädet utanför Enbacken X”


Motionär

Namnen på den eller de som skrivit motionenMotionen delas ut i samband med kallelse till stämman, och på stämman så genomförs en röstning om situationen kräver det.